WATERCHEM JSC

84-24-32535118
tranglt.sales@waterchemvn.com

SẢN PHẨM

Thiết kế hệ thống xử lý nước

– Thiết kế hệ thống xử lý nước sinh hoạt (từ giếng khoan, nước biển, nước mặt, nước thành phố)

– Thiết kế hệ thống xử lý nước uống tinh khiết, nước khoáng

– Thiết kế hệ thống xử lý nước công nghệ (nấu bia, pha sơn, rửa linh kiện điện tử, chạy thận nhân tạo …)

– Thiết kế hệ thống xủ lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp